OpenStreetMap

Projekt OpenStreetMapPolska mapowanie lokalizacji AED (Defibrylatorów)

OpenStreetMapPoland project mapping the location of AEDs (defibrillators)

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) oznacza, że serce przestaje bić. Człowiek traci przytomność po upływie 10-20 sekund, po czym przestaje oddychać. W Polsce co dziewięć minut w ten umiera osoba z chorobą serca. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że liczba chorych, którzy cierpią na schorzenia układu krążenia, może wynosić nawet 800 tysięcy osób, z czego spory odsetek nie wie o tym, że żyje z poważna chorobą. W Europie NZK jest główną przyczyną śmierci, rocznie około 700 000 osób umiera na skutek zatrzymania akcji serca.

Sudden cardiac arrest (SCA) means that the heart stops beating. A person loses consciousness after 10-20 seconds and then stops breathing. In Poland, a person with heart disease dies this way every nine minutes. The Central Statistical Office estimates that the number of people suffering from cardiovascular diseases could be as high as 800,000, a large proportion of whom are unaware that they are living with a serious disease. In Europe, SCA is the leading cause of death, with around 700,000 people dying each year from cardiac arrest.

Kluczowym czynnikiem dla ratowanej osoby jest czas, w jakim zostaje mu udzielona pomoc. Defibrylator AED znajdujący się w bliskim otoczeniu zwiększa szansę na przeżycie osoby z NZK z 2% aż do 75%. AED jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, które może być używane przez osoby nieposiadające wiedzy o resuscytacji. Po uruchomieniu wydaje instrukcje głosowe, wskazując, jak należy postępować podczas wykonywania zabiegu pierwszej pomocy, podczas samej reanimacji sugeruje odpowiednie tempo wykonywania ucisków. Właśnie dlatego dostęp do defibrylatorów AED jest tak ważny. To właśnie te urządzenia często decydują, czy ktoś przeżyje, czy nie.

A key factor for the person being rescued is the time taken to get them help. An AED defibrillator in close proximity increases the chance of survival of a person with SCA from 2% up to 75%. The AED is a fully automated device that can be used by people without any knowledge of resuscitation. Once activated, it gives voice instructions on how to proceed during first aid, during CPR it suggests the correct pace of compressions. That is why access to AED defibrillators is so important. These devices often determine whether someone survives or not.

Informacja o miejscu, w którym znajdziemy takie urządzenie, może decydować o życiu i śmierci. Z tego powodu w OSMP zdecydowaliśmy się na stworzenie specjalnej warstwy mapy dostępnej pod adresem https://aed.openstreetmap.org.pl/ pokazującej lokalizację tych urządzeń pobraną z OpenStreetMap. Jednocześnie przygotowujemy projekt ogólnopolskiej kampanii zbierania danych na temat lokalizacji urządzeń, tak by jak najwięcej AED było wprowadzonych do OpenStreetMap.

Information on where to find such a device can be a matter of life and death. For this reason at OSMP we decided to create a special map layer available at https://aed.openstreetmap.org.pl/ showing the location of these devices downloaded from OpenStreetMap. Simultaneously, we are preparing a project for a nationwide campaign to collect data on the location of devices so that as many AEDs as possible could be entered into OpenStreetMap.

Etap I (Stage I )

Ten etap polegał na uruchomieniu strony https://aed.openstreetmap.org.pl/, na której są widoczne wszystkie urządzenia AED na terenie Polski oraz podstawowe dane i statystyki ich dotyczące.

This stage was to launch the website https://aed.openstreetmap.org.pl/, which shows all AEDs in Poland as well as basic data and statistics concerning them.

Etap II (Stage II)

Obecnie przygotowywany etap polega na nawiązaniu współpracy z jak największą ilością jednostek samorządu terytorialnego, firm dystrybutorów sprzętu AED, sieci handlowych w zakresie udzielania informacji o lokalizacji poszczególnych urządzeń, a następnie standaryzacji i przygotowaniu danych do wprowadzenia do OpenStreetMap. Na tym etapie chcemy także przygotować narzędzia służące monitorowaniu tych danych w OpenStreetMap oraz ułatwiający dzielenie się tymi danymi z innymi instytucjami.

The stage currently being prepared consists in establishing cooperation with as many local government units as possible, companies distributing AED equipment, retail chains in terms of providing information on the location of individual devices, and then standardising and preparing the data to be entered into OpenStreetMap. During this stage, we also want to prepare tools to monitor this data in OpenStreetMap and facilitate sharing with other institutions.

Etap III (Stage III)

Na tym etapie, za sprawą edytorów zaangażowanym w ten projekt, skupimy się na nanoszeniu danych do OpenStreetMap, przy jednoczesnym opracowaniu mechanizmu, który będzie ułatwiał dodawanie informacji o AED przez osoby bez wiedzy i doświadczenia w pracy z danymi OpenStreetMap.

During this stage, through the editors involved in this project, we will focus on applying the data to OpenStreetMap, while developing a mechanism that will facilitate the addition of AED information by people without knowledge or experience of working with OpenStreetMap data.

Etap IV (Stage IV)

Będzie polegał na rozszerzeniu funkcjonalności strony tak, by pokazywała nie tylko urządzenia na terenie Polski, ale i całej Europy.

It will be to extend the functionality of the website so that it shows not only devices in Poland, but also in the whole of Europe.

Discussion

Comment from Pieter Vander Vennet on 2 January 2022 at 17:45

Hi! Make sure to check out mapcomplete.osm.be/aed which helps people to quickly add AEDs without OSM-knowledge.

Comment from Cristoffs on 2 January 2022 at 23:15

Hello! From today it is possible to add AED directly from our website. (Authorized by OAuth) Unfortunately, only in Polish. ;-)

Comment from Geonick on 2 January 2022 at 23:18

I’d also recommend to reach out to Christian Nüssli and his Swiss “Defikarte.ch” web application and mobile app: https://defikarte.ch/about.html .

Login to leave a comment