OpenStreetMap

Created:
about 8 years ago
Duration:
0 hours
Status:
Ended about 8 years ago.
Reason for block:

Perimex,

DWG został poproszony o zbadanie konflikt odwzorowania w stosunku do klasyfikacji dróg w Polsce.

Po zbadaniu sytuacji, doszliśmy do wniosku, że twoje poglądy różnią się zdecydowanie od innych we wspólnocie, i dlatego jesteś retagging dróg en masy, które widzimy w Twoich edycji.

DWG nie zajmuje stanowiska w sprawie znakowania jest poprawne, ale jesteśmy zobowiązani do procesu społecznej harmonii. Jeśli uważasz, że Twój pomysł klasyfikacji drogowej jest bardziej poprawne niż inne mappers w Polsce, trzeba ich przekonać, że poprzez dialog, a nie dokonywania zmiany masowych.

Jesteśmy umieszczenie bloku 0 godzin na koncie, a nie jako kara, lecz zapewnienie, że czytasz tę wiadomość. W tym samym czasie, musimy ostrzec, że nadal przekwalifikowania obiektów wbrew woli społeczności może spowodować konta zostały zablokowane w przyszłości.

Cenimy swój wkład w mapie i zachęcamy do współpracy ze społecznością Polski OpenStreetMap przyjść do uchwały w tej sprawie, że każdy zgodzi się.

Przepraszam za mój zły polski, używam Google Translate przetłumaczyć tę wiadomość z angielskiego na polski.Oryginalna wiadomość jest poniżej.

Jeśli masz jakieś pytania, proszę nie wahajcie się do e-mail do plików DWG w data@osmfoundation.org

Dziękujemy,

Serge Wrocławski w imieniu Grupy Roboczej danych OpenStreetMap

Perimex,

The DWG has been asked to investigate a mapping conflict in relation to the classifications of roads in Poland.

After examining the situation, we have come to the conclusion that your views differ strongly from others in the community, and that is why you are retagging roads en mass, which we see in your edits.

The DWG does not take a stance on which tagging is correct, but we are committed to a process of community harmony. If you believe that your idea of road classification is more correct than the other mappers in Poland, you need to convince them of that through dialog, rather than making mass edits.

We are placing a 0 hour block on your account, not as a punishment, but to ensure that you read this message. At the same time, we need to warn you that continuing to reclassify objects against the wishes of the community could result in your account being blocked in the future.

We value your contributions to the map, and we encourage you to work with the Polish OpenStreetMap community to come to a resolution on this matter that everyone agrees to.

I apologize for my bad Polish, I am using Google Translate to translate this message from English to Polish. The original message is below.

If you have any questions, please do not hesistate to email the DWG at data@osmfoundation.org

Thank you,

Serge Wroclawski on behalf of the OpenStreetMap Data Working Group