OpenStreetMap

geoaria's Diary Comments

Diary Comments added by geoaria

Post When Comment
حوض رولو!

خیلی کم می بینم کاربرهای ایرانی روز نوشت بزنند. بسیار خوب و مسلط ، هرچند کمی شلوغ بود ولی به نظرم برای زیبایی انحنای خطوط لازم بود. به صورت ساده تر می شد سه دایره با قطری مساوی با دو برابر ضلع مثلث کشید و سپس با هم ادغام کرد، این روش در id هم شدنی هست ولی خوب به زیبایی و دقت josm در نمیاد.