OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Zenon_K56

Mapper since:
December 16, 2015

Kim jestem i co robię? Jestem nowicjuszem w OSM i emerytem pracującym nad Rekreacyjną Siecią Rowerową (RSR), która spełnia mierzalne kryteria i ograniczenia. Przez kilkanaście lat miałem okazję być użytkownikiem belgijsko-holenderskiej RSR: https://www.flickr.com/photos/zenon_k56/collections/. Jednym z rezultatów w/w rowerowego doświadczenia jest Sieć Tras Rowerowych (STR) z 2017. Dane STR 2017: https://sites.google.com/site/danesiecitrasrowerowych/Dane-PP-STR-i-LP-STR?authuser=0, jej graficzny fragment: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1KU3g5yf2zVRksLO6WFSvQ7h9ArQ&usp=sharing

W 2018, zauważyłem, że: • niektóre odcinki dróg STR, które w 2015 były odcinkami o małym natężeniu ruchu nie były już odcinkami o małym natężeniu ruchu w 2018; • niektóre odcinki dróg gruntowych STR, które były trudno przejezdne rowerem stały się łatwo przejezdne.

Dlatego od 2018 roku skupiłem się na Rekreacyjnej Sieci Rowerowej (RSR) opartej nie na drogach o małym natężeniu ruchu, lecz na drogach gruntowych, mając na uwadze, że: • RSR oparta na drogach gruntowych łatwo przejezdnych rowerem utrzyma swój rekreacyjny charakter przez wiele lat; • im dalej od ruchu samochodowego i terenów zurbanizowanych, tym lepsza jest jakość rekreacji; • cisza niezurbanizowanej przyrody oraz przejezdne rowerem drogi gruntowe (znajdujące się z dala od ruchu samochodowego i obszarów zurbanizowanych) nigdy nie są nudne i są idealnym miejscem do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Who am I and what am I doing? I am an OSM newbie and a retiree working on the Recreational Cycle Network (RCN), which meets measurable criteria and restrictions. For several years, I had the opportunity to be a user of the Belgian-Dutch RCN: https://www.flickr.com/photos/zenon_k56/collections/. One of the results of the a/m bike experience is the Cycle Route Network (CRN) from 2017. CRN 2017 data: https://sites.google.com/site/danesiecitrasrowerowych/Dane-PP-STR-i-LP-STR?authuser=0. A part of its graphical representation: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1KU3g5yf2zVRksLO6WFSvQ7h9ArQ&usp=sharing In 2018, I have noticed that: • some CRN road sections, which were low-traffic sections in 2015 were no longer low-traffic sections in 2018; • some sections of CRN dirt roads, which were difficult to pass by bicycle have become easily passable. Therefore, since 2018 I have focused on Recreational Cycle Network (RCN) based not on roads with low traffic, but on dirt roads, bearing in mind that: • RCN based on easily bike passable dirt roads will maintain its recreational character for many years; • the further away from car traffic and urban areas, the better is recreation quality; • the silence of not urbanized nature and the bike passable dirt roads (located far from car traffic and urban areas) are never boring and are an ideal place to spend time outdoors.