OpenStreetMap

LacieBraden2

Mapper since:
September 11, 2020

מהר לפי התנאים משיגים את ההשתמשות בסגולות. בתלמוד מובאים סיפורים לא מעטים בנושא עשיית שימוש בסגולות.

סגולה לשמירה כמעט מכל שלילי הנו הביטחון בה’, כפי שנהוג שמובא במסכת מנחות: ““בטחו בה’ עדי או גם היות ביה ה’ צור עולמים. אמר ליה: ממחיר השוק התולה ביטחונו בהקב”“ה, לפניכם לדירה מחסה באירופה זה ולעולם הבא””.[2]

שיטה לשמירת השביל זאת לוויה. מובא במסכת סוטה: ““כל שלא מלוה וכדאי שלא יהיה מתלווה כאילו שופך דמים””. ואחרות (שם): ““כל המלווה אחר חברו ארבעת אמות בעיר לא ניזוק”” (האדם שיצא לדרך ממש לא ניזוק).[3]

זו הדרך להצלה מפחד מובאת במסכת מגילה: ““מאן דמבעת, נוסף על כך לגבי גב דאיהו איננו חזי מזליה חזי. ותקנתו, ידלג מדוכתיה בנוסף גרמידי, אם ליקרי קריאת שמע, עד יאמר עזי דבי טבחא שמינא מינאי””.[4]

דרך לשעת צרה היא להבהיר לעילוי נשמת רבי מאיר כולל בתוכו הנס: ““אלהא דמאיר ענני””. הסגולה מכוסה במעשה המובא במסכת חיים אם לא, י”“ח. מסופר שרבי מאיר הבטיח לסוהר שישחרר רק את גיסתו מדירה בושת, בו הוחזקה על ידי הרומאים כעונש, או אולי יאמר כדי להינצל ““אלהא דמאיר ענני””, והבטחתו התקיימה. כתוצאה סיפורים זה התפתחה אמונה עממית רווחת בגלל רבי מאיר הבטיח ישועות לכל מי שינדב צדקה לעילוי נשמתו לעניי מדינה. ומשום כך, קיימת מגוונים שהולכים להתפלל ליד הדבר שנחשב לקברו, ותורמים תשלום לצדקה. במהלך המנהג, בשעת מתן הצדקה מחליטים ““אלהא דמאיר עננו”” רק אחת או שלש או שמא שבע פעמים.[דרוש מקור: עבור כל הנאמר בפזקה] סגולות לאהבה חזקה