OpenStreetMap

Jerry_W2k

Mapper since:
October 16, 2016

PL

Cześć! Wspieram rozwój OSM poprzez dodawanie do bazy danych informacji o obszarach zagospodarowania/natury- łąki, pola, lasy, zabudowania, zakrzaczenia, stawy itp. Dodaję także budynki, miejsca interesu publicznego oraz drogi dojazdowe lub wiejskie/leśne.

Mój pierwotny cel polegał na uzupełnieniu obszarów rolnych, łąk i brakujących lasów w powiecie chojnickim. Ten cel został już osiągnięty.

Aktualnie skupiam się na mappowaniu landuse/natural w sąsiednich powiatach, w szczególności w powiecie człuchowskim i sępoleńskim. Ponadto, dzięki nowym ortofotomapom, aktualizuję landuse/natural/building w powiecie chojnickim.

Moim następnym zadaniem jest dokonanie inwentaryzacji wszystkich linii autobusowych i przystanków lokalnego operatora komunikacji publicznej, włączając różne warianty tych samych linii. Cel prawie ukończony.

Moją długoterminową ambicją jest ukończenie mapowania landuse/natural w każdym z sąsiednich powiatów.

Mój wkład


EN

Hi, I am adding to the database of information on landuse/nature areas - meadows, fields, forests, buildings, bushes, ponds, etc. I also add buildings, POI or track roads.

My original goal was to add agricultural areas, meadows and missing forests in the Chojnice district of Poland. This goal has already been achieved.

Currently, I am focusing on mapping landuse/natural in neighboring districts, particularly in Człuchów and Sępólno districts. In addition, with the new orthophotos, I am updating landuse/natural/building in the Chojnice district. My long-term ambition is to complete the mapping of landuse/natural in each of the neighboring districts.

My next task is to make an inventory of all bus lines and stops of the local public transport operator, including different variants of the same lines. Goal mostly completed.

Recently, I have enjoyed mapping Mauritius - improving shapes and adding buildings.

My contribution