OpenStreetMap

About this translation

In the event of a conflict between this translated page and the English original, the English page shall take precedence


Bản quyền và Giấy phép

OpenStreetMap®dữ liệu mở được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data Commons (ODbL) bởi OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. Mã pháp lý đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.

Tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 (CC BY-SA).

Cách ghi công OpenStreetMap

Khi nào bạn sử dụng dữ liệu OpenStreetMap, bạn cần phải tuân tho hai quy tắc sau:

  • Ghi công OpenStreetMap bằng cách hiển thị lời thông báo bản quyền của chúng tôi.
  • Ghi rõ ràng rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở.

Việc hiển thị lời thông báo bản quyền có yêu cầu tùy theo cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi, ví dụ tùy bạn tạo ra bản đồ tương tác trên mạng, bản đồ in ấn, hoặc hình ảnh tĩnh. Có chi tiết đầy đủ về các quy tắc trong Hướng dẫn ghi công.

Để ghi rõ ràng rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, bạn có thể đặt liên kết đến trang bản quyền này. Thay thế, bạn có thể ghi tên giấy phép và đặt liên kết trực tiếp đến văn bản giấy phép; bạn cần phải ghi công theo kiểu này nếu phân phối OSM dưới dạng dữ liệu. Đối với các phương tiện không có khả năng liên kết (chẳng hạn tác phẩm in ấn), gợi ý bạn chỉ dẫn đọc giả tới openstreetmap.org (thí dụ bằng cách thay thế “OpenStreetMap” bằng địa chỉ đầy đủ) và tới opendatacommons.org. Trong ví dụ này, lời ghi công xuất hiện ở góc bản đồ.

Example of how to attribute OpenStreetMap on a webpage

Tìm hiểu thêm

Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại trang giấy phép Quỹ OSM.

Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem Quy định Sử dụng API, Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ, và Quy định Sử dụng Nominatim.

Những người đóng góp vào đây

Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:

Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại trang Người đóng góp trên OpenStreetMap Wiki.

Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.

Vi phạm bản quyền

Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.

Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo quá trình takedown hoặc nộp đơn trực tiếp tại trang khiếu nại trực tuyến của chúng tôi.

Nhãn hiệu

OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo Quy định về nhãn hiệu của chúng tôi.