OpenStreetMap

Minh Nguyen

Mapper since: April 08, 2008 | Contributor terms: Accepted over 6 years ago

I’m Minh Nguyễn, a software developer at Mapbox and resident of San José, California. I grew up in Loveland, Ohio, United States. I stick to the Web editors – Potlatch 2 and iD – because I value my sanity. Since 2008, I’ve edited OpenStreetMap entirely on personal time and resources and consider my contributions to be in the public domain. Until I joined Mapbox in February 2015, my job had nothing to do with maps anyways. Find out more about me on the wiki.

Mission

Map data is a public resource that all people should be able to depend on. I contribute to OpenStreetMap to help narrow the digital divide:

Mục đích

Dữ liệu bản đồ là một tài nguyên công cộng mà đáng lẽ phải tất cả mọi người có thể dựa vào. Tôi đóng góp vào OpenStreetMap để giúp thu hẹp khoảng cách số:

  • Phạm vi chính xác, dùng được của bản đồ đáng lẽ phải tràn ra ngoài các khu vực đô thị lớn nhất, đến những vùng không được phục vụ đầy đủ bởi ngành công nghệ thông tin. Nhằm mục đích này, tôi cải thiện bản đồ toàn diện tại miền tây nam Ohio, bắc Kentucky, và đông nam Indiana, và cũng đến một chừng mực thấp hơn ở những vùng nông thôn Ohio, Appalachia, và vùng Ozark.
  • Các dân thiểu số đáng được tiêu biểu trên bản đồ một cách công bằng. Nhằm mục đích này, tôi khảo sát và đưa trên bản đồ các doanh nghiệp ở hàng xóm dân thiểu số mà bị các bản đồ thương mại bỏ qua, nhất là ở trong các khu vực đô thị được phục vụ đầy đủ về mặt khác, thí dụ khu vực vịnh San Francisco. Tôi cũng tham gia chiến dịch nhập dữ liệu tòa nhà và địa chỉ tại New Orleans.
  • Những người không nói ngôn ngữ phương Tây vẫn đáng được phép truy cập, sử dụng, và đóng góp vào bản đồ mà không phải vượt qua chướng ngại về ngôn ngữ. Nhằm mục đích này, tôi dịch các địa danh và phần mềm OSM ra tiếng Việt.
  • Vì công nhận rằng những cộng đồng bên trên hay truy cập bản đồ trên thiết bị di động thay vì qua Web, tôi phát triển các phần mềm mà cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng di động thông dụng dùng dữ liệu OSM.