OpenStreetMap

Xaviquintà's Notes

Notes submitted or commented on by Xaviquintà

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 3168923 Xaviquintà

En aquesta zona a peu de carretera hi ha una font d'aigua potable, és correcte?

7 months ago 6 months ago

« Previous | Page 1 | Next »