OpenStreetMap

ArwenAiwe's diary

  • Rss

Recent diary entries

Eerste inventarisatie Gasselse Bossen gelopen

Posted by ArwenAiwe on 10 February 2013 in Dutch (Nederlands)

Vandaag zijn we voor het eerst uitgerust met een 5Hz GPS-logger gaan wandelen in het Gasselse bos. Doel is om de komende weken alle wandelpaden in kaart te brengen, waarbij mijn dochter (4) steeds de huidige kaart bestudeert en kijkt of de paden die we tegen komen er al op staan. Gaandeweg kunnen we zo ook reeds aangemaakte tracks corrigeren.


Today we made our first hike with a 5Hz GPS-logger in the forest near Gassel. Target is to complete the map with all tracks, while my daughter (4) surveys the current map to see if the tracks we encounter are already on the map. This way we can also correct previous tracks.

Location: Gassel, Grave, Noord-Brabant, Nederland

Grave centrum bijgewerkt / Grave center updated

Posted by ArwenAiwe on 31 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Deze avond heb ik nog een uurtje op de fiets rondgereden met de GPS logger, om ontbrekende straten in het centrum van Grave te inventariseren. Daarnaast heb ik nog op verschillende locaties tactiel bestrating vastgelegd. Een deel van deze data heb ik reeds in de kaart verwerkt, maar een deel ook nog niet.

Ik ben tevens begonnen met het vastleggen van alle voetpaden, aangezien dat toch de beste optie lijkt voor goede Accessibility kaarten. En ik heb een deel van de wegen van Grave geherclassificeerd naar "residential" in plaats van "unclassified".

Ik hoop alles in de loop van deze week verwerkt te hebben.

---

This evening I spent an hour driving around on my bike with the GPS logger to log missing streets in downtown Grave. I also have logged tactile paving at various locations. Some of this data I have already processed on the mao, but part of it still needs to be added.

I also started capturing all the pavements, as this still seems the best option to get good Accessibility maps. And I have reclassified part of the roads in Grave to "residential" rather than "unclassified".

I hope to finish adding the data in the course of this week.

Location: Grave, Noord-Brabant, Nederland

Tactiel bestrating toegevoegd / Tactile paving added

Posted by ArwenAiwe on 31 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Vandaag heb ik de eerste tactiel bestrating toegevoegd aan Grave. Deze heb ik in eerste instantie vooral op de kruispunten vastgelegd als metadata van nodes. Ik heb nog een vraag gesteld op de Accessibility mailinglist hoe om te gaan met tactiel bestrating indien dit over een grotere lengte op de voetpaden aanwezig is.

Verder ben ik er achter gekomen dat er nog veel straten in het centrum van Grave niet (goed) gecarteerd zijn, dus daar ligt ook nog een klusje.

---

Today I added to the first tactile paving in Grave. I recorded this primarily on the intersections as metadata of nodes. I have posted a question on the Accessibility mailing list on how to deal with tactile paving if it is present on a greater length on the side-walks.

I also found out that there are many streets in the center of Grave that are not mapped (correctly), so there is still a little job to do.

Eerste stoplichten toegevoegd / first traffic lights added

Posted by ArwenAiwe on 30 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Vandaag heb ik een start gemaakt met het vastleggen van de faciliteiten bij kruisingen in Grave, zoals stoplichten met ratelaars. Ik heb de twee grootste kruisingen aan de Rijksweg bewerkt, fietspaden toegevoegd waar nodig en alle overgangen voorzien van metadata. Het wordt best wat werk om dat voor heel Grave te doen, maar het is voor een goed doel.

---

Today I started recording the facilities at crossings in Grave, such as traffic lights with sound for the blind. I have modified two of the main crossings at the Rijksweg, added cyclepaths and nodes where appropriate and added metadata on these facilities. It will be a lot of work to do this for the whole of Grave, but it is for a good course.

Wiki tactiele kaarten vertaald / Wiki tactile maps translated

Posted by ArwenAiwe on 29 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Als kleine eerste bijdrage aan de ontwikkelingen rondom tactiele kaarten op OSM in Nederland heb ik een vertaling gemaakt van de OSM wiki pagina over tactiele kaarten. Er zijn nog diverse verwante wiki pagina's, die ik gaandeweg waarschijnlijk ook zal vertalen.

---

As a small first contribution to the developments concerning tactile maps on OSM in the Netherlands, I have translated the OSM wiki page on tactile maps into Dutch. There are many relevant wiki pages, which I presumably will translate along the way.

Plan: tactiel bestrating / tactile-paving in Grave

Posted by ArwenAiwe on 3 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Grave is de stad van het blindeninstituut en daarmee ook de stad van blindenvoorzieningen. Vanuit het instituut leren blinden onder andere hoe ze met een blindegeleidestok moeten omgaan. Door de hele stad heen wonen ook veel blinde mensen en het trottoir is op veel plaatsen voorzien van tactiel bestrating (ribbeltegels en rubbertegels).

Omdat het in de planning staat een tactielkaart te gaan maken (HaptoRender) wil ik hieraan een bijdrage leveren door de tactiel bestrating van Grave in kaart te brengen. Hopelijk kan het blindeninstituut hier dan ook van profiteren. Het zal wel even duren voor ik alle straten nagelopen ben.

---

Grave is the city of the Blind Institute and therefore also the city of facilities for the blind. The instituut learns blind people amongst others how to use a blindman's stick. Throughout the city there are also many blind residents and much of the sidewalk is provided with tactile-paving.

Because there are plans to make a tactile-map (using HaptoRender), I want to contribute to this by mapping the tactile-paving in Grave. Hopefully the Blind Institute can benefit from this as well. It will take some time before I have tracked all streets.

Parkjes in Grave grotendeels toegevoegd

Posted by ArwenAiwe on 3 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Afgelopen dagen heb ik de meeste groot groen voorzieningen in Grave in de kaart ingetekend. Ik heb geen exacte data van de contouren, omdat het vaak aan woonerven grenst of andere zaken waar je niet makkelijk even langs wandelt met je GPS. Ik heb ze dus ingetekend op basis van mijn kennis van de omgeving en er als label een notitie bij gezet dat het geschatte begrenzingen zijn.

Mijn GPS is ook niet nauwkeurig genoeg om de begrenzingen op te meten. Ik merk regelmatig rare punten in de tracks, of verspringende punten als ik even stil sta. Ik gebruik de GPS data nu dus vooral als richtlijn en teken de zaken in op basis van wat ik in het veld gezien heb en de grenzen van andere features die al ingetekend zijn.

Van nog een aantal parkjes weet ik dat ze er zijn, maar ik heb ze nog niet bezocht om te kijken of er speeltoestellen of andere voorzieningen zijn.

---

Last days I have mapped most of the parks in Grave. I do not have exact data on the boundaries as they often border residential properties or other features that make it hard to track with a GPS (accessibility). So I have drawn them based on my local knowledge and have put a note label to them stating it are estimated boundaries.

My GPS also is not accurate enough to measure boundaries exactly. I frequently notice strange track points, or staggered points when I am standing still. So now I use the GPS data especially as a guidance and I draw the features based on what I have seen in the field and on the boundaries of features already on the map.

I know of a few more parks, but as I have not visited them yet I do not know if there are any playgrounds of other interesting features.

Location: Grave, Noord-Brabant, Nederland

Gestart met mappen / started mapping

Posted by ArwenAiwe on 30 June 2010 in Dutch (Nederlands)

Vorig jaar heb ik al kennis gemaakt met OSM, maar ik was er nog niet aan toe gekomen om een bijdrage te leveren. Nu heb ik een telefoon met ingebouwde GPS ontvanger en ben ik meteen aan de slag gegaan. Als eerste heb ik wat ontbrekende straten en fietspaden toegevoegd aan de kaart van Grave (Noord-Brabant). Ik wil een actieve bijdrage blijven leveren, dus zal op zoek gaan naar anderen in de omgeving om eventueel af te stemmen waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden.

---

Last year I got familiar with OSM, but I had not made a contribution until now. I have a telephone with GPS receiver now, and started mapping right away. First I added some missing streets and cycleways for Grave (Noord-Brabant). I want to continue to contribute actively, so I will start looking for other mappers in the surrounding so we can agree on where to work on together.

Location: Grave, Noord-Brabant, Nederland