OpenStreetMap

20/10/2011

Posted by zionne on 20 October 2011 in Catalan (Català)

He afegit:
1)la carretera que va de Sant Jaume a Banyeres passant per Lletger (tertiary road)
FALTA COMPROVAR NOM
2)les 2 pistes asfaltades que van de Cornudella a la Carretera de la Múnia (tracktype=grade1)
3)la pista asfaltada que va de Lletger a Sant Marçal (tracktype=grade1)
4)la Carretera que va de la Múnia a Sant Marçal (tertiary road)
(falta posar nom a la carretera i completar traçat fins a les Masuques)
5)una part de la carretera que va de les Conilleres fins a Can Rubió (falta completar traçat i posar nom) (tertiary road)
6)la pista asfaltada que va de l'Hostal a Llobets passant per darrera el Castell de Gemanelles (tracktype=grade1)

Leave a comment

Parsed with Markdown

  • Headings

    # Heading
    ## Subheading

  • Unordered list

    * First item
    * Second item

  • Ordered list

    1. First item
    2. Second item

  • Link

    [Text](URL)
  • Image

    ![Alt text](URL)

Login to leave a comment