OpenStreetMap

Diary Entries in Vietnamese

Recent diary entries

namdinh

Posted by vanphong on 9 April 2011 in Vietnamese (Tiếng Việt)

Cố gắng sửa và cập nhật bản đồ nam định, việt nam
không có kiến thức
không có kinh nghiệm
không có tư liệu
không có đồng đội
không ...
nhiều không thế này liệu có làm được không?

Location: daithang, Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

help

Posted by quan on 22 April 2010 in Vietnamese (Tiếng Việt)

can you help me, please.
i am a student. now, i need some documents about osm.
how using java with osm.
thank you very much.

Mình là sinh viên.
Đang tìm hiểu về osm.
có ai có tài liệu về cách sử dụng osm. Đặc biệt là lập trình java sử dụng osm.
cảm ơn rất nhiều.

Location: Đại Cồ Việt, Hà Nội, Thành phố Hà Nội, 10999, Việt Nam

Vietnam fonts solution

Posted by Mat Rong Vang ( MRV) on 25 October 2009 in Vietnamese (Tiếng Việt)

We in the process with the help of Mat Rong Vang, adding a label to streets in Vietnam that have only EN and single bit font, in that why the maps will display streets that easy to read and will work on most systems, local font option still in the data set.

From VietNam

Posted by quangduy on 15 August 2009 in Vietnamese (Tiếng Việt)

Hello everyone,
I'm a student at Agricultural & Forestry University of Ho Chi Minh City, VietNam.
I've joined OSM, i'm amateur, want to discover OSM world .....

Location: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Older Entries | Newer Entries